دوره و شماره: دوره 21، شماره 57، خرداد 1396 
لذت و معنای زندگی از نگاه ابن‌سینا

صفحه 67-85

10.30497/ap.2017.63647

سیده نرجس عمرانیان؛ امیرعباس علیزمانی