دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی ـ پژوهشی

مقایسه دیدگاه ابن سینا و اپیکوریان در خصوص رابطه لذت و سعادت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.30497/ap.2024.245868.1663

مریم افشار؛ محمد رعایت جهرمی


یافته‌هایی نو دربارۀ الانصاف بر پایۀ المباحثات شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.30497/ap.2024.245831.1662

محمد برومند؛ محمد حسین انصاری؛ حسین کلباسی اشتری


بررسی و تحلیل رویکرد ابن سینا در مواجهه با افسردگی مالیخولیا به عنوان یک بیماری روانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.30497/ap.2024.245891.1668

محمود صیدی؛ حسین زمانیها


تبیین امکان واقع‌نمایی معقولات عقل بالملکه؛ بر مبنای ادراک حضوری حسی (از منظر حکمت سینوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.30497/ap.2024.245945.1671

میثم عزیزیان مصلح


بررسی تطبیقی سیمای انسان‌کامل در اندیشه ابن سینا و عرفای مسلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.30497/ap.2024.245696.1657

علی صحبت لو


روشهای تربیت عقلانی ازنگاه ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.30497/ap.2024.245943.1670

زهرا محمدی خشوئی؛ رضا علی نوروزی؛ فروغ السادات رحیم پور