کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
معرفت‌شناسی حسن و قبح از منظر ابن سینا

دوره 22، شماره 60، بهمن 1397، صفحه 87-103

10.30497/ap.2019.71966

رفیده قاضی خانی؛ جهانگیر مسعودی


رمزپردازی در روش‌شناسی فلسفی ابن‌سینا

دوره 22، شماره 60، بهمن 1397، صفحه 105-120

10.30497/ap.2019.71997

سید رحمان مرتضوی


جایگاه زن در نظام اجتماعی و خانواده از نگاه فارابی،ابن سینا و خواجه نصیر

دوره 22، شماره 59، تیر 1397، صفحه 5-25

10.30497/ap.2018.69927

منصوره بخشی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ سیدمهدی امامی جمعه


لذت و معنای زندگی از نگاه ابن‌سینا

دوره 21، شماره 57، خرداد 1396، صفحه 67-85

10.30497/ap.2017.63647

سیده نرجس عمرانیان؛ امیرعباس علیزمانی


توصیف، تحلیل و تبیین معرفتی ساختار علم برهانی الهیات در کتاب الشفاء

دوره 20، شماره 56، آذر 1395، صفحه 63-82

10.30497/ap.2016.61501

امیر عباس علی زمانی؛ رضا رضازاده؛ کاظم موسی خانی


تحلیل و بررسی مبانی و ادله ابن‌سینا در خصوص فناناپذیری نفوس

دوره 20، شماره 56، آذر 1395، صفحه 119-130

10.30497/ap.2016.61500

زین العابدین فرهادی؛ حسن قنبری؛ مسعود صادقی


حدس از نگاه ابن سینا و فخررازی

دوره 20، شماره 55، خرداد 1395، صفحه 5-24

10.30497/ap.2016.59347

فروغ السادات رحیم پور؛ زهرا توکلی


خانواده و عوامل تحکیم آن با تکیه بر آرای ابن سینا

دوره 19، شماره 53، خرداد 1394، صفحه 71-89

10.30497/ap.2015.52032

مریم سلطانی کوهانستانی


نقش مشهورات در تعین مدن با تکیه بر آراء فارابی و ابن سینا

دوره 19، شماره 53، خرداد 1394، صفحه 130-151

10.30497/ap.2015.52039

سیده ملیحه پورصالح؛ زینب برخورداری


روش فلسفی ابن سینا در تفسیر حروف مقطعه قرآن

دوره 18، شماره 52، دی 1393، صفحه 5-23

10.30497/ap.2014.49252

سید احمد حسینی؛ ابراهیم مسلم پور